VÅRE SALGSBETINGELSER


1. INNLEDNING/GENERELT

Disse salgsbetingelser gjelder for alle leveranser fra selger til kjøper (kunde), med mindre annet er skriftlig avtalt. Der ikke annet er særskilt bestemt i disse betingelser, gjelder lov om kjøp av 13. mai 1988 nr 27. For private gjelder Lov om forbrukerkjøp av 1. Juli 2002 og Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter) av 20.06.2014.

Lov om kjøp (kjøpsloven)


2. LEVERING

Levering finner sted i h.h.t. nærmere avtale, tilbud, anbud e.l. Normal leveringsbetingelse er FCA Incoterm 2010.
Tidspunktet for levering følger ellers av kjøpslovens bestemmelser slik at levering anses å ha funnet sted når vare er overlevert til selvstendig fraktfører.

Når selger selv forestår leveringen, eller kunden henter varen hos selger, finner levering sted ved overlevering til kunden. Ved levering går risikoen for gjenstandens tilfeldige undergang over på kjøper.

Hvis kjøper ikke kan motta varen/gjenstanden til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko.
Dersom selger skal forestå installasjon av gjenstanden, er kjøper ansvarlig for å klargjøre installasjonssted for utstyret, herunder sørge for nødvendige tilslutninger e.l.

For store leveranser er det kjøpers ansvar å påse at det er tilrettelagt for leveranse med bil på avtalt leveringssted.
Varer leveres på bakkeplan, ved behov for hjelp til innbæring/bæring av store kolli opp i etasjer, må dette bestilles spesielt hos fraktfører. Det vil tilkomme ekstra kostnader for slik levering.

Dersom leveransen skulle bli forsinket eller må utsettes på grunn av mottaksforholdene vil medgått tid og eventuelle ekstra kostander bli fakturert kjøper .

Dersom selger må klargjøre installasjonsstedet, uten at dette er avtalt på forhånd eller hvor selger må benytte ekstra mannskap på grunn av bygningsmessige forhold, vil dette skje for kjøpers regning og risiko.

Selger har ikke ansvar for feil eller forsinkelser som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner kunden er ansvarlig for.

Alle forsendelser foregår på kjøpers risiko.

3. VAREN/PRODUKTET

Alle opplysninger om produktet fra selgers leverandører er veiledende og må kontrolleres før bestilling. Produkter endres ofte og spesifikasjoner kan derfor avvike fra det som er opplyst også i annonser, rundskriv etc. Opplysningene er kun bindende i den utstrekning det direkte og uttrykkelig er henvist til slike opplysninger i avtale mellom partene.

4. PRISER

Alle oppgitte priser er eks. mva, miljøgebyr, frakt og eventuell ekstra utvendig emballasje slik som esker, kartonger etc.

Montering og igangsetting (herunder instruksjon i virkemåte etc.) samt opplæring inngår ikke i de oppgitte priser, men må avtales særskilt ved den enkelte leveranse.

Kostnader til frakt kommer i tillegg til avtalt kjøpesum både ved forsendelse med selvstendig fraktfører og ved bedriftens egen distribusjon av varer, dersom annet ikke er spesifikt avtalt mellom kjøper og selger.

Selger kan etter avtale forsikre salgsgjenstanden under transport for kjøpers regning.

Dersom det i tidsrom mellom tilbud/bestilling og betalingstidspunkt blir vedtatt endringer i offentlige avgifter og skatter, miljøgebyrer eller det inntreffer endringer i forholdet mellom valuta til selgers leverandør og selger med mer enn to prosentpoeng, har selger rett til å belaste hele endringen hos kjøper ved økte kostnader, og kjøper har tilsvarende rett til å få godskrevet hele endringen ved lavere kostnader på selgers hånd.

Dersom kjøper ønsker å foreta endring i avtalen, har selger rett til å kreve endret kjøpesum og eventuelt endret tidsplan. Slike endringer skal skje skriftlig.

5. BETALING

Kontraktsummen faktureres ved levering og forfaller til betaling i h.h.t. avtalt kredittid. Avtalte delleveringer faktureres ved hver enkelt dellevering.

Kredittid er 20 dager.

Ved forsinkelse som skyldes forhold kjøper er ansvarlig for (tilgang til lokale, nødvendige installasjoner osv.) skal betaling skje i h.h.t. opprinnelig forutsatt tidsplan.

Krever kjøper bankgaranti for sine betalinger, belastes kjøper kostnader for denne.

Ved forsinket betaling belastes kjøper forsinkelsesrente i h.h.t. lov om renter ved forsinket betaling.

6. REKLAMASJONSRETT

Kjøper har reklamasjonsrett kun for feil som skyldes fabrikasjons- og materialfeil. Reklamasjonsretten bortfaller 12 mndr. etter levering, jfr. Pkt. 2. Retten omfatter ikke ordinært vedlikehold på produkt-et(ene), oppgradering etc.

I denne perioden forplikter selger seg til å foreta gratis reparasjon og utskifting av defekte deler på sitt hovedverksted. Reklamasjonsretten omfatter ikke deler og arbeid som er en følge av normal slitasje, slik som pakninger, slanger, pærer, sikringer o.l.

Forsendelse til og fra selger foregår for kjøpers regning og risiko. Dersom slik reparasjon utføres hos kjøper, belastes reiseomkostninger, overnatting, diett, i tillegg til medgått reisetid basert på timesatser.

For garantireparasjoner som må utføres hos kunden betales reisekostnader av selger.

Ved forsinket levering som skyldes forhold på kjøpers side, løper reklamasjonsretten fra den dag levering skulle ha funnet sted.

Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger eller dersom betaling ikke har funnet sted i h.h.t. avtale.

7. REKLAMASJONSFRIST

Ved mottak må kjøper undersøke varen grundig for å påse at varer ikke er skadet og at antall leverte kolli stemmer med fraktbrevet. Skade eller manko må anføres på fraktbrevet før kvittering for mottak av sending. Dersom dette ikke gjøres slik vil transportør fraskrive seg ansvar for skalde eller manko.

Kjøper må reklamere på åpenbare mangler straks og senest innen 14 kalenderdager.

Mangler som først kan oppdages etter montering og/eller igangkjøring, må påberopes straks mangelen oppdages.

Dette gjelder også når kunden senere oppdager mangler ved produktet som gir grunnlag for reklamasjon.

8. REPARASJON

Reparasjon etter utløp av reklamasjonsfrist/garantitid eller av feil som ikke faller inn under kjøpers reklamasjonsrett, bekostes i sin helhet av kjøper. Dette er en ordinær reparasjonsavtale, der kjøper bærer alle kostnader, herunder frakt til og fra selgers verksted, reisekostnader etc.

For slike reparasjoner har kjøper/kunde en reklamasjonsrett på 6 måneder for den/de feil som er utbedret, fra det tidspunkt varen er ferdig reparert og stilt til kundens disposisjon for avhenting eller fra det tidspunkt den er overlevert selvstendig fraktfører for forsendelse til kunde.

Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger eller dersom betaling ikke har funnet sted i h.h.t. avtale.

9. ERSTATNING

Ved mislighold av denne kjøpekontrakt kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatning i avtaleforhold med følgende begrensninger:
A. Det dekker ikke noen form for indirekte tap så som tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap (tap fordi man ikke kan nyttegjøre seg instrumentet/utstyret), tap grunnet at kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller skade på annet en produktet.
B. Erstatningskravet kan ikke overstige kontraktssummen (eks. mva.).

10. PROGRAMVARE/DATAUTSTYR

Kjøper får bruksrett til levert programvare til bruk på det utstyret den er levert til. Kjøperen har ikke rett til å kopiere dette til andre i noen form. For sikkerhetsformål kan kjøper ta en kopi av den leverte programvare og oppbevare på et trygt sted.

For eventuelle standardprogrammer gjelder de vilkår som medfølger fra de enkelte programvareleverandører. For øvrig gjelder vedlegg 2 ved levering av datautstyr, programvare og servicearbeid relatert til dette.

11. SALGSPANT

Selger har pant (salgspant) i de solgte gjenstander til sikkerhet for sitt krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger.

12. TAUSHETSPLIKT

Partene skal ikke la uvedkommende få tilgang til opplysninger vedrørende den annen parts tekniske innretninger, personalforhold, forretningsmessige analyser og beregninger samt forretningsmessige hemmeligheter som parten får kunnskap om i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av leveransen.

13. RETUR/ANNULERING

Ingen retur må skje uten forutgående avtale. Retur godkjennes kun for varer som er standard lagervare og som er i hel, ubeskadiget emballasje. Dersom selger skal betale returfrakt, skal denne frakten bestilles av selgers kundeserviceavdeling hos selgers valgte transportør.

Retur av kjøpt utstyr kan bare skje etter skriftlig samtykke fra selger, og for kjøpers risiko og regning. Retur av vare med kjøpesum under kr 1.000,- eks. m.v.a. aksepteres ikke.

Returnert utstyr krediteres med en andel av salgssummen fastsatt av selger der det hensyntas tapt bruttofortjeneste og påførte kostnader, maksimalt 90 % av salgssummen.

Kjølevarer, varer med begrenset holdbarhet og varer som er bestilt spesielt for kunde tas ikke i retur.

Tilknyttet fil: File iconAngrerettskjema (515 kB)

FORCE MAJEURE

Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir selger rett til helt eller delvis å annullere avtalen eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving av avtale eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for selger. Selger er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgene av disse.

TVISTEMÅL

Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med en kjøpsavtale og som partene ikke selv kan enes om skal avgjøres etter norsk lov.

Verneting er Oslo Tingrett.


©2020 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.


This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comply with local country legal process, regulation, registration and usage. Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy. Interest-Based Ads.


Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets. For In Vitro Diagnostic Use Only. See CTI Sheets on pointofcare.abbott for complete product information.


Abbott – A leader in Rapid Point-of-Care Diagnostics

Følg oss på sosiale medier


Kontakt Information